ТЕДА-ММ взе участие на изложението "FachPack" в Германия, Нюрнберг, в периода 25-27 септември 2018

 


 

ТЕДА-ММ  взе участие на изложението " Eurasia Packaging" в Турция, Истанбул, в периода 25-28 октомври 2017.

 

Най-новият продукт на ТЕДА-ММ 

 

* "Процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана", с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Тристанционна термоформовъчна машина за производство на опаковки от PET, PS, PP, PLA, PVC - 1 бр.“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0485-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ТЕДА - ММ“ ООД“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕИК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗУСЕСИФ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

*******************

Подобряване на производствения капацитет на МСП

На 20.06.2016 г. фирма „ТЕДА - ММ” ООД започна изпълнението на проект по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0485-C01. 

изтегли

*******************

* Информация за сключен договор: изтегли

******************

 

Информация за сключен договор: изтегли

******************

* Обявена тръжна процедура ОТКРИТ ИЗБОР с предмет:

“Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Термоформовъчна машина за опаковки от РЕТ материал”

изтегли

******************

* Обявена тръжна процедура ОТКРИТ ИЗБОР с предмет:

„Закупуване и внедряване на ERP система за управление на ресурсите: обособена позиция 1 – „Закупуване на лицензи и внедряване на ERP система” и обособена позиция 2 – „Доставка и инстралиране на хардуер”

изтегли

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори 2

******************

* Фирма Теда-ММ ООД е одобрена за финансиране по оперативна програма "Конкурентоспособност" и по двата и по двете схеми, за които бяха подадени проекти, а именно:

BG161PO003-2.1.12 „Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието”
                 
BG161PO003-2.1.13 „Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД”

******************


* От 02. Април тази година фирма Теда-ММ е наследник на дейността на фирма Изипак ООД, гр. Елин Пелин.
Цялата съществуваша продуктова гама на Изипак ще бъде предлагана на клиентите в допълнение към опаковките на Теда-ММ ООД. По този начин фирмата открива и нова складова база, намираща се в гр. Елин Пелин, което допълнително улеснява нашите клиенти.

******************


* Информация за сключен договор: изтегли
 

* Обявена тръжна процедура ОТКРИТ ИЗБОР с предмет:
Доставка и пускане в експлоатация на машини по обособени позиции:

1. Линия за екструдиране на фолио от полистирол и полипропилен с два екструдера – 1бр.;

2. Термоформовъчни машини за производство на изделия за еднократна употреба от фолио – 2бр, съгласно приложените технически спесификации.

изтегли