Проекти в оценкаBG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”

                    Бюджет - 1400000 лева
 

 

Проекти в изпълнение

 


BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

                    Бюджет – 715000 лева

08.06.2017 г.

BG05M9OP001-1.008-1015-C01 - „Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”

24.10.2017 г.

BG05M9OP001-1.008-1015-C01 - „Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”

09.11.2017 г.

BG05M9OP001-1.008-1015-C01 - „Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”

05.06.2018 г.

BG05M9OP001-1.008-1015-C01 - „Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”

 

Успешно завършени и финансирани проекти

 

BG161PO003-2.1.12 „Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието”
                    Бюджет – 253 316 лева

BG161PO003-2.1.13 „Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД”
                    Бюджет - 689 790 лева

 

BG161PO003-2.1.06, 2TMM-02-132 “Повишаване конкурентоспособността
на „Теда-ММ” ООД, чрез технологично обновление”
                   Стойност на проекта: 439 690 лева


Резултати от проекта:
• Доставка и пускане в експлоатация на две термоформовачни машини;
• Доставка и пускане в експлоатация на екструдерна линия с ко-екструзия за полистирол и полипропилен.
 

BG2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-029 “Внедряване на OHSAS 18001
Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд в
Теда-ММ ООД”
                    Стойност на проекта: 4 750 евро

Резултати от проекта:
• Внедрена система OHSAS 18001:2007;
• Завършено обучение за подготовка на проекти, финансирани от ЕС.
o BG20017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-186 “Подобряване на конкурентоспособността на Теда-ММ ООД чрез иновации”
                     Стойност на проекта: 70 775 евро

Резултати от проекта:
• Получен сертификат за OHSAS 18001:2007;
• Доставен и пуснат в експлоатация вертикален машинен център с CPU управление, марка DMG 1035 V Eco