Cup Ø95/ 500 ml, Ø85 /400 ml, Ø83/ 330 ml, Ø83 /300 ml PP

Dimension (mm) Volume (ml) Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø95/135

Ø85/140

Ø83/120

Ø83/113

500

400

330

300

PP

PP

PP

PP

transp.

transp.

transp.

transp.

yes

no

no

no

1000

1400

1500

3000

20

20

16

20

Cup Ø80/ 350 ml, 300 ml, 250 ml  PP

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø80/118

Ø80/110

Ø80/100

350

300

250

PP

PP

PP

transp.

transp.

transp.

no

no

no

2500

2500

2500

20

20

20

Cup Ø95/ 560 ml PP

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø95/138

560

PP

transp.

no

1200

16

Cup Ø70/ 180 ml, 200 ml, 220 ml PP

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø70/ 98

Ø70/ 98

Ø70/ 82

220

200

180

PP

PP

PP

transp.

transp.

transp.

no

no

no

3000

3000

3000

24

24

30

Cup Frappe PP transp

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø95/110

Ø95/121

300/400

400/500

PP

PP

transp.

transp.

yes

yes

1000

1000

20

20

Dome Lid D95 with/ without hole PET transp

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø95/40

- PET прозр. - 2000 20

Half-Dome Lid D95 with/ without hole PET transp

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø95/29

- PET прозр. - 2000 20

Flat Lid D80 with/ without cross PET transp

Dimension
(мм)
Volume
(мл)
Material Colour Lid Pcs/
box
Boxes
/pall

Ø80/15

- PET прозр.

-

2000 20